Cofnij

Projekty UE

DEVO Karwacki Jerzy z siedzibą w Łomży, ul. Meblowa 29, 18-400 Łomża

Informuje, że zawarł umowę nr POPW.01.04.00-20-0001/19-00 na realizację projektu pn.

Wzrost konkurencyjności firmy DEVO poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4. Wzór na konkurencję II etap

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opis projektu:

Realizacja niniejszego projektu polega na wdrożeniu kluczowych dla dalszego rozwoju firmy DEVO rekomendacji wzorniczych z opracowanej w ramach Etapu I dz. 1.4. POPW strategii wzorniczej (SW). Do wdrożenia wybrano kompleksowy zakres rekomendacji, w wyniku czego firma wdroży na rynek innowację produktową oraz uzyska założone cele projektu. Projekt rozpocznie się w maju 2019r. procedurami wyboru wykonawców usług projektowych oraz dostawców maszyn.

Zaplanowane do realizacji w ramach wniosku działania o charakterze projektowym, doradczym i inwestycyjnym powiązane są z następującymi rekomendacjami wzorniczymi:

1.Uzupełnienie kompetencji zespołu realizującego proces rozwoju nowego produktu.

2.Budowa świadomości wśród pracowników w zakresie wykorzystania wzornictwa.

3. Wykorzystanie potencjału projektantów wzornictwa przemysłowego.

4. Opracowanie ulepszeń funkcjonalnych do obecnych i nowych produktów – przeprojektowanie wybranych obecnych kolekcji.

5. Poszerzenie oferty o nowe style.

6.Podniesienie jakości i efektywności procesów produkcyjnych.

7.Dostosowanie parku maszynowego do produkowanego asortymentu.

8. Podniesienie efektywności procesów projektowych, przygotowania produkcji i komunikacji z klientami.

9.Odzwierciedlenie wartości “dla smakosza” w materiałach marketingowych.

10. Rozwinięcie segmentacji oraz analizy preferencji i potrzeb klientów.

11. Wzmocnienie kanałów sprzedaży.

12. Poprawa jakości wzorniczej materiałów promocyjnych.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i potencjału rozwojowego firmy DEVO w oparciu o wzornictwo przemysłowe poprzez wdrożenie rekomendacji opracowanej w I etapie dz. 1.4. PO PW strategii, obejmujących zaprojektowanie i wdrożenie projektów wzorniczych produktowych, marketingowych oraz nowych technologii produkcji, co umożliwi firmie DEVO wprowadzenie na rynek innowacji produktowej.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych w postaci zadań:

1. Zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z opracowaniem nowych projektów oraz usług doradczych związanych z wdrożeniem wzornictwa do działalności firmy i rozwoju umiejętnego zarządzania wzornictwem,

2. Zakup nowych urządzeń produkcyjnych oraz oprogramowania w celu utworzenia linii technologicznej dla wprowadzenia innowacji produktów,

Osiągniętym celem pośrednim projektu będzie zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej poprzez wykorzystanie wzornictwa oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów.

 

Beneficjent: DEVO Karwacki Jerzy

województwo: podlaskie

powiat: łomżyński

Wartość całkowita projektu: 6 038 095,00 PLN

Wartość dofinansowania UE: 2 913 800,00 PLN