Cofnij

Projekty UE

2019


DEVO Karwacki Jerzy z siedzibą w Łomży, ul. Meblowa 29, 18-400 Łomża

Informuje, że zawarł umowę nr POPW.01.02.00-20-0028/19-00 na realizację projektu pn.

Przygotowanie firmy DEVO do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2.Internacjonalizacja MŚP, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opis projektu:

Doradca zewnętrzny (OEG) w całości zrealizował nowy MBI, w oparciu o konsultacje z firmą DEVO. Prace zrealizowano za pomocą ankiety autodiagnozy, desk research, burzy mózgów, wywiadów pogłębionych.

W ramach prac odbywały się, liczne telekonferencje, rozmowy telefoniczne i mailowe.

PRODUKTY PRZEZNACZONE DO INTERNACJONALIZACJI

Grupa produktowa meble łazienkowe

RYNKI DOCELOWE

Szwajcaria, Włochy

ZADANIA

Opracowanie MBI

Opracowanie kampanii promocyjnej

Projekt stron www (landing page)

Tłumaczenia

Projekt i druk katalogów

Filmy reklamowe – wytworzenie materiałów promocyjnych

Usługi doradcze 7 opracowania – badania rynku x 1 oraz selekcja i dobór kontrahentów x 6

Udział w targach 2 szt.

Udział w dwóch indywidualnych misjach gospodarczych

Cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie firmy DEVO do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, w celu zwiększenia aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.

WIZJA FIRMY PO PRZEPROWADZENIU ZAKŁADANYCH ZADAŃ

Przedsiębiorstwo DEVO osiągnęło gotowość do rozpoczęcia sprzedaży swoich produktów w krajach: Szwajcaria, Włochy

WIZJA FIRMY PO OSIĄGNIĘCIU WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTU

DEVO prowadzi stałą sprzedaż swoich produktów w krajach: Szwajcaria, Włochy

UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU

Bieżący stan przedsiębiorstwa DEVO jest stabilny, ale firma, w celu swojego dalszego rozwoju, musi poszukiwać nowych odbiorców i partnerów, zwiększać sprzedaż, dywersyfikować rynki zbytu. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa w perspektywie strategicznego planowania są zgodne z celami projektu (rozwój firmy poprzez dywersyfikację rynków zbytu; strategie rozwoju rynku).

Beneficjent: DEVO Karwacki Jerzy

województwo: podlaskie

powiat: łomżyński

Wartość całkowita projektu: 780 292,00 PLN

Wartość dofinansowania UE: 549 950,00 PLNDEVO Karwacki Jerzy z siedzibą w Łomży, ul. Meblowa 29, 18-400 Łomża

Informuje, że zawarł umowę nr POPW.01.04.00-20-0001/19-00 na realizację projektu pn.

Wzrost konkurencyjności firmy DEVO poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4. Wzór na konkurencję II etap, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opis projektu:

Realizacja niniejszego projektu polega na wdrożeniu kluczowych dla dalszego rozwoju firmy DEVO rekomendacji wzorniczych z opracowanej w ramach Etapu I dz. 1.4. POPW strategii wzorniczej (SW). Do wdrożenia wybrano kompleksowy zakres rekomendacji, w wyniku czego firma wdroży na rynek innowację produktową oraz uzyska założone cele projektu. Projekt rozpocznie się w maju 2019r. procedurami wyboru wykonawców usług projektowych oraz dostawców maszyn.

Zaplanowane do realizacji w ramach wniosku działania o charakterze projektowym, doradczym i inwestycyjnym powiązane są z następującymi rekomendacjami wzorniczymi:

1.Uzupełnienie kompetencji zespołu realizującego proces rozwoju nowego produktu.

2.Budowa świadomości wśród pracowników w zakresie wykorzystania wzornictwa.

3. Wykorzystanie potencjału projektantów wzornictwa przemysłowego.

4. Opracowanie ulepszeń funkcjonalnych do obecnych i nowych produktów – przeprojektowanie wybranych obecnych kolekcji.

5. Poszerzenie oferty o nowe style.

6.Podniesienie jakości i efektywności procesów produkcyjnych.

7.Dostosowanie parku maszynowego do produkowanego asortymentu.

8. Podniesienie efektywności procesów projektowych, przygotowania produkcji i komunikacji z klientami.

9.Odzwierciedlenie wartości “dla smakosza” w materiałach marketingowych.

10. Rozwinięcie segmentacji oraz analizy preferencji i potrzeb klientów.

11. Wzmocnienie kanałów sprzedaży.

12. Poprawa jakości wzorniczej materiałów promocyjnych.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i potencjału rozwojowego firmy DEVO w oparciu o wzornictwo przemysłowe poprzez wdrożenie rekomendacji opracowanej w I etapie dz. 1.4. PO PW strategii, obejmujących zaprojektowanie i wdrożenie projektów wzorniczych produktowych, marketingowych oraz nowych technologii produkcji, co umożliwi firmie DEVO wprowadzenie na rynek innowacji produktowej.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych w postaci zadań:

1. Zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z opracowaniem nowych projektów oraz usług doradczych związanych z wdrożeniem wzornictwa do działalności firmy i rozwoju umiejętnego zarządzania wzornictwem,

2. Zakup nowych urządzeń produkcyjnych oraz oprogramowania w celu utworzenia linii technologicznej dla wprowadzenia innowacji produktów,

Osiągniętym celem pośrednim projektu będzie zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej poprzez wykorzystanie wzornictwa oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów.

Beneficjent: DEVO Karwacki Jerzy

województwo: podlaskie

powiat: łomżyński

Wartość całkowita projektu: 6 038 095,00 PLN

Wartość dofinansowania UE: 2 913 800,00 PLN


2018


DEVO Karwacki Jerzy z siedzibą w Łomży, ul. Meblowa 29, 18-400 Łomża

Informuje, że zawarł umowę nr POPW.01.04.00-20-0012/17-00 na realizację projektu pn.

Wzrost konkurencyjności firmy DEVO poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4. Wzór na konkurencję I etap, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opis projektu:

Usługi zrealizowane przez wybranego Wykonawcę objęły:

1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego firmy DEVO polegającego na analizie działalności pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, które objęły m.in.:

a) analizę wzorniczą firmy w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście wnioskodawcy trendów branżowych;

b) analizę potrzeb wnioskodawcy w zakresie zarządzania wzornictwem;

c) analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego wnioskodawcy.

2. Opracowanie strategii wzorniczej w postaci raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierającego co najmniej następujące elementy:

a) ogólną charakterystykę przedsiębiorcy wnioskodawcy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,

b) ogólny opis otoczenia przedsiębiorcy wnioskodawcy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów,

c) opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście wnioskodawcy trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek wnioskodawcy,

d) ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie wnioskodawcy oraz jego potencjału w tym zakresie,

e) zdefiniowanie problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy (dotyczących zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie),

f) możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy,

g) rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

Cel projektu:

Głównym celem projektu było zwiększenie konkurencyjności firmy DEVO oraz kompetencji kadry zarządzającej w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem poprzez analizę potencjału i możliwości wzorniczych firmy poprzez:

1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego w kluczowych obszarach działalności firmy związanych z aktualnie oferowaną gamą produktów,

2. Opracowania strategii wzorniczej w postaci raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego.

Realizacja celów szczegółowych na poziomie operacyjnym związana była z zakupem dla firmy DEVO usług doradczych zaplanowanych w niniejszym projekcie. W proces definiowania rekomendacji działań wzorniczych będących wynikiem przeprowadzonego audytu zaangażowani zostaną wskazani przedstawiciele firmy DEVO, co wpłynie na uzyskanie celu głównego projektu, a tym samym na wzrost potencjału kadrowego przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej w zakresie zarządzania wzornictwem.

Beneficjent: DEVO Karwacki Jerzy

województwo: podlaskie

powiat: łomżyński

Wartość całkowita projektu: 68 880,00 PLN

Wartość dofinansowania UE: 47 600,00 PLN