Cofnij

Projekt pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy DEVO poprzez zarządzanie wzornictwem”

Projekt pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy DEVO poprzez zarządzanie wzornictwem” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.
Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy DEVO oraz kompetencji kadry zarządzającej w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem poprzez analizę potencjału i możliwości wzorniczych firmy.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: 1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego w kluczowych obszarach działalności firmy związanych z aktualnie oferowaną gamą produktów. 2.Opracowania strategii wzorniczej w postaci raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego.

Realizacja celów szczegółowych na poziomie operacyjnym związana jest z zakupem dla firmy DEVO usług doradczych zaplanowanych w niniejszym projekcie. W proces definiowania rekomendacji działań wzorniczych będących wynikiem przeprowadzonego audytu zaangażowani zostaną wskazani przedstawiciele firmy DEVO, co wpłynie na uzyskanie celu głównego projektu, a tym samym na wzrost potencjału kadrowego przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej w zakresie zarządzania wzornictwem.
Planowane efekty projektu:

  • wzrost kompetencji kadry w zakresie wzornictwa i zarządzania wzornictwem,
  • zdefiniowanie nowych- nie uwzględnianych dotąd przez DEVO obszarów i kierunków rozwoju obecnej oferty produktów oraz działalności firmy w audytowanych obszarach,
  • zaplanowanie działań projektowych i wdrożeniowych związanych z wykorzystaniem wzornictwa,

Planowane działania rozwojowe DEVO z wykorzystaniem wzornictwa obejmują: wdrożenie wzornictwa do zarządzania, opracowanie projektów nowych wzorniczo mebli łazienkowych, nowe technologie produkcji, nowe rynki i kanały dystrybucji, komunikację zewn.
Wsparcie w ramach projektu pozwoli na lepszą, szybszą i efektywniejszą realizację ww. działań.
Całkowita wartość projektu 68 880,00 PLN, w tym wartość dofinansowania: 47 600,00 PLN